Preview

Obstetrics, Gynecology and Reproduction

Advanced search

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ МАГНИЙ-ДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Full Text:

About the Author

Е. Дижевская

Russian Federation


References

1. Dadak K. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2013; 2: 6-14.

2. Magnesium deficiency in obstetrics and gynecology: results of a national meeting [Defitsit magniya v akusherstve i ginekologii: rezul'taty natsional'nogo soveshchaniya (in Russian)]. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2014; 2: 6-10.

3. Levin Ya.I. Epilepsiya i paroksizmal'nye sostoyaniya / Epilepsy and paroxysmal conditions. 2010; 2: 10-16.

4. Gromova O.A., Limanova O.A., Torshin I.Yu. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2013; 3: 35-50.

5. Gromova O.A., Torshin I.Yu., Pronin A.V., Kerimkulova N.V., Limanova O.A., Kalacheva A.G. Akusherstvo i Ginekologiya. 2014; 10: 33-40.

6. Gromova O.A., Kalacheva A.G., Torshin I.Yu., Rudakov K.V., Grustlivaya U.E., Yudina N.V. i dr. Farmateka. 2013; 6 (259): 116-29.

7. Makatsariya A.D., Bitsadze V.O., Khizroeva D.Kh., Dzhobava E.M. Voprosy ginekologii akusherstva i perinatologii. 2012; 11: 25-34.

8. Blinov D.V., Zimovina U.V., Dzhobava E.M. FARMAKOEKONOMIKA. Sovremennaya farmakoekonomika i farmakoepidemiologiya / PHARMACOECONOMICS. Modern pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology. 2014; 2: 23-32.

9. Serov V.N., Baranov I.I., Blinov D.V., Zimovina U.V., Sandakova E.A., Ushakova T.I. Akusherstvo i ginekologiya. 2015; 6: 91-97.

10. Blinov D.V., Zimovina U.V., Sandakova E.A., Ushakova T.I. FARMAKOEKONOMIKA. Sovremennaya farmakoekonomika i farmakoepidemiologiya / PHARMACOECONOMICS. Modern pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology. 2015; 2: 16-24.

11. . Torshin I.Yu., Gromova O.A., Gusev E.I. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii. 2009; 11: 107-111.

12. Tarasov E.A., Blinov D.V., Zimovina U.V., Sandakova E.A. Terapevticheskii Arkhiv. 2015; 9: 114-122.


Review

For citations:


. . Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2015;9(3):68-85. (In Russ.)

Views: 270


ISSN 2313-7347 (Print)
ISSN 2500-3194 (Online)